Tự mình phải:
              Cần kiệm.
              Hoà mà không tư.
              Cả quyết sửa lỗi mình.
              Cẩn thận mà không nhút nhát.
              Hay hỏi.
              Nhẫn nại (chịu khó).
              Hay nghiên cứu, xem xét.
              Vị công vong tư.
              Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
              Nói thì phải làm.
              Giữ chủ nghĩa cho vững.
              Hy sinh.
              Ít lòng tham muốn về vật chất.
              Bí mật.

Đối với người phải:
              Với từng người thì khoan thứ.
              Với đoàn thể thì nghiêm.
              Có lòng bày vẽ cho người.
              Trực mà không táo bạo.
              Hay xem xét người.

Làm việc phải:
              Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.
              Quyết đoán.
              Dũng cảm.
              Phục tùng đoàn thể.


Rút từ tác phẩm Đường kách mệnh (1927).

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 2), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 260