Nhà nhà hoa kết với đèn giăng,
Quốc khánh reo vui cả nước mừng;
Lại đúng hôm nay ta bị giải,
Oái oăm giá cản cánh chim bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.