Quế Lâm phong cảnh tuyệt vời,
Thơ đan trong hoạ, hoạ cài trong thơ.
Tiều phu trên núi hát ca,
Dưới sông thuyền khách vào ra:
Diệu kỳ!