Vui nghe Người bơi thoả Trường Giang,
Quần chúng mừng Người được kiêẹ khang.
Tôi ở Việt Nam lo đánh Mỹ,
Xa chúc Người “vạn thọ vô cương”.

tửu tận tình do tại