An Huy tự cổ bao hào kiệt,
Hào kiệt ai bằng Tân tứ quân!
Theo Đảng khắp nơi trừ cường bạo,
Làm chủ từ nay là công nhân.

tửu tận tình do tại