Hoàng Sơn các cháu thật là ngoan,
Hễ gặp tôi: “Cháu chào Bác ạ!”
Má như táo chín, miệng như hoa,
Tình cảm với tôi nồng thắm quá.

tửu tận tình do tại