Đã giải đến Nam Ninh,
Lại giải về Vũ Minh;
Giải đi quanh quẹo mãi,
Kéo dài cả hành trình.
Bất bình!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.