Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.


2-1951

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005