14.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 14:38

Khi xưa gặp chú một thanh niên,
Nay chú cầm quân giữ soái quyền.
Trăm vạn hùng binh theo lệnh chú,
Giữ gìn cách mạng cõi Điền biên.


20-1-1950

Bài thơ vốn được viết bằng chữ Hán, và được tác giả tự dịch ra tiếng Việt. Nguyên văn chữ Hán chưa tìm lại được.

Nguồn:
1. Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, NXB Văn học, Hà Nội, 1990
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000