I
Gươm dao ta
Đem mài đi
Mài cho bén
Mài cho sắc
Nhật ta đâm
Tây ta chặt.

II
Sắp hàng ra
Xung phong lên
Người ta đông
Sức ta bền
Việc giải phóng
Nhất định nên.


Cách hát:
- Chia người làm 2 tổ, 4 câu trên, tổ A hát trước, hát giọng cao (nếu có phụ nữ thì phụ nữ là tổ A); tổ B hát giọng thấp theo sau. Những chữ bén, sắc, đông, bền phải hát dài như be-én, sa-ắc, đ-ông, bê-ền.
- Hai câu sau cùng thì cả tổ đều hát với nhau. Chữ chặt và nên phải hát rất mạnh.
Ví dụ: Tổ A hát “Gươm dao ta”, tổ B hát “Gươm dào tà”.

Đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 117, ngày 1-2-1942.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000