rất hay rất thể hiện sự phê phán giặc Mỹ

Anh hùng Hoả diệm tộc
  Về làng nhớ thắp nén hương
Cho tròn bông lúa nghĩa tình quê ta