Cán lên ngôi trị vì một tháng
Ở kinh thành nổi loạn kiêu binh
Các quân Tam phủ hợp thành
Một bè ác đảng tung hoành khắp nơi