Triệu Ai Vương sức hèn tuổi trẻ
Thái hậu là một kẻ trăng hoa
Giữa triều tể tướng Lữ Gia
Vì dân can gián nhưng bà chẳng nghe