Ở Đàng Trong, khai lâm lấp biển
Dạy cho dân phát triển ruộng hoang
Truyền ngôi chúa Nguyễn Phúc Lan
Giao cho thế tử Phúc Tần lên ngai