Sau hiệp bàn, thái sư Lê Phụ (1522)
Lấy em vua đề cử lên ngôi
Lê Xuân được đặt lên ngai
Tân vương là cháu bốn đời Thánh Tông

Đăng Dung giết Chiêu Tông hoàng đế (1526)
Giữa năm Hợi (1527) lại phế Cung Hoàng
Giáng vua xuống tước Cung Vương
Bắt hoàng thái hậu giam chung với người

Bà khấn trời trước khi bị thí:
"Mạc Đăng Dung là kẻ bề tôi
Manh tâm, phế chúa, cướp ngôi
Ngày sau con cháu nó thời như ri
"