Cuối tháng Tám, Quý Mùi hoà ước
Cũng còn gọi hoà ước Harmand
Hai mươi bảy (27) khoản ghi rành
Từ đây nước Việt Nam mình thuộc Tây

Trong Hoà ước ghi ngay mấy khoản
Một: nước ta mất hẳn chủ quyền
Hai: để công sứ kế bên
Ba là: thu thuế độc quyền bán buôn

Chính phủ Pháp chủ trương xâm lược
Cùng Việt gian bán nước lưu manh
Hình thành một khối liên minh
Mang đi tất cả tài nguyên nước mình

Trong khi ấy nội tình triều chính
Phế lập vua mặc lệnh quyền thần
Sá gì phép nước luật dân
Loạn trong thì khó phần toan tính ngoài