Tướng của người là ông Đinh Kiến (687)
Gom tàm quân quyết chiến tới cùng
Đánh thành vây phủ tấn công
Giết tên đô hộ dẹp xong lũ này

Vua nhà Đường cử ngay tư mã
Tào Trực Tỉnh qua ngả Quế Châu
Phục binh giết Kiến trả thù
Cho tên đô hộ bấy giờ tham lam