Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Tiền Giang (3)

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 17:26

Đất linh bồi đắp cuộc Ba Giồng,
Cảnh Thuộc Nhiêu nhiều khách ngợp trông,
Đường cũ, ngựa biêu chơn ngán bước,
Rạch cùng, cá lội mến quên sông.
Trướng văn lắm kẻ thêu rồng cọp,
Miếu võ nhiều tay trí bá tòng.
Cứng cáp thú quê vui tục cũ,
Thềm dâu ruộng mía dễ cho không?


Bài này tác giả tự hoạ vần bài Tống Nguyễn Liên Phong. Thuộc Nhiêu nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Nguồn:
1. Tuyển tập lý luận phê bình văn học nghệ thuật Tiền Giang, NXB Hội nhà văn, 2011
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007