Le the một cụm Thuộc Nhiêu giồng,
Chân bước đi rồi, mắt lại trông.
Chỉ nhện lăng nhăng cò vướng cánh,
Bãi lau luẩn quẩn cá quên sông.
Tấm lòng qua lại cầu Ba Bếp,
Khúc ruột quanh co rạch Lão Tòng.
Hai chữ tương tư đầy nặng gánh,
Nước non thăm thẳm biết hay không?


Nguyễn Liên Phong là tác giả "Điếu cổ hạ kim thi tập" (1919) và "Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca" (1909).

Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, Sài Gòn, 1943