Hôm nay lại trẩy chùa Hương,
Lênh đênh đò Suối màn sương còn dầy!
Thuyền mơ năm trước đâu đây?
Nhớ cô yếm thắm hây hây má hồng.
Tiều phu chân núi lưng còng,
Xo ro ngư phủ giữa dòng buông câu.
Mây luồn đáy nước qua cầu,
Thuyền đi tưởng núi quay đầu trông theo.
Tuyệt vời bức họa ai treo,
Đưa hồn du tử bay theo gió ngàn.


(Hương xuân, 1943)

Nguồn: Việt Nam thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, NXB Xuân Thu, 2000