Bác Hồ quen dậy từ sớm tinh sương
Châm thuốc hút
Mới gần đây Người bỏ
Trận thắng lớn - hỡi ai đừng xem nhỏ
Bác Hồ vui
bỏ thú trọn đời ưa
Với chính mình ta vốn dễ dàng thua
Nhưng với Bác
Không trận nào không thắng