Cây biếc dáng cao ngọc điểm trang
Vạn cành rủ xuống sợi tơ ngần
Biết đâu lá nhỏ ai người cắt
Dao kéo tháng hai ấy gió xuân.