Xa nhà khi tuổi còn xanh
Ngày về tóc bạc vẫn sành giọng quê
Trẻ thơ gặp chẳng biết ai
Cười, hỏi thăm khách, quê ngài nơi đâu?