Ba năm nơi đất khách
Đội mũ nam ngày nay
Vô hạn lệ sông núi
Ai cho rộng đất trời
Đã hay đường suối ngắn
Muốn biệt cố hương gay
Cương nghị hồn về lại
Thấy cờ thiêng phất ba

tửu tận tình do tại