Bảo ai cũng cần chỉnh
Nên nay chỉnh mọi người
Có người là phải chỉnh
Không chỉnh chẳng nên người
Chỉnh tha hồ họ chỉnh
Người vẫn người của ta
Rồi xem kẻ đi chỉnh
Cũng bị người chỉnh mà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)