Quỷ Môn quan tuyệt không khói bếp,
Hướng Đam Châu xa tắp cỏ hoang.
Tháng ba, tư trời mưa rót xuống,
Nước ngập non cuối đất đông nam.
Lạc thảo nguyên mất tình gia thất,
Cưỡi hạc về mờ gió thu sang.
Lại Hà Dương họp hiền phụ tử,
Bạn Tuyết Đường hằng chục năm nhàn.

tửu tận tình do tại