Trống điểm đầu thành tiếng mộ nha,
Lúc mây qua lác đác mưa pha,
Mát rờn như nước lọt song sa.

Vờn bóng tây tương loe ánh nguyệt,
Thoảng hương đông bạn nả cành hoa,
Lúc này cùng ngóng vút thiên nha.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.