Trăng giờ Tý
Ánh sáng đầy sân lê như tuyết
Lê như tuyết
Sầu héo hon
Như cuốc kêu thổ huyết

Chàng ơi sao nỡ bặt tăm hơi
Tiễn chàng ngõ đâu em nuốt nghẹn
Em nuốt nghẹn
Con thác đầu ghềnh
Thay em thút thít

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)