Viết câu lục bát cho người,
Lối xưa cỏ mọc đã bời bời xanh,
Đường trần vạt áo mong manh,
Qua cơn dâu bể biết mình còn nhau!