Dời Tần Xuyên qua dòng sông Kính
Sông tiếp theo dặm tám ngàn trường
Thân này già chết tha phương?
Thuỷ Hoàng kiều sống đã dường nhiều năm.