Trên đá ngàn năm dấu cổ nhân
Vách cao vạn trượng một hang không
Lúc trăng chiếu rọi thường trong sáng
Chớ nhọc công tìm hỏi tây đông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)