Ta ở núi,
Không ai tới.
Nếu muốn đi,
Nói mười lối
Có ve kêu,
Không quạ rối.
Lá vàng rơi,
Mây trắng bới.
Đá ngổn ngang,
Thăm thẳm núi.
Ở một mình,
Tên dễ hỏi.
Tử tế coi
Tốt lành nói.