Từ cổ các triết nhân
Không thấy ai trường tồn
Sống rồi cùng nhau chết
Tất cả thành bụi tro
Xương cốt chất thành non
Lệ rơi trôi sông biển
Chỉ còn cái hư danh
Chẳng ai thoát luân hồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)