Những nàng con gái đùa trong nắng
Gió đến hương thơm toả ngập đường
Trên áo vàng thêu bầy bướm lượn
Đầu cài trâm kết ngọc uyên ương
Tỳ nữ lụa đào khoe lộng lẫy
Yểm nô áo gấm dáng đường đường
Đến ngắm có người toan bỏ đạo
Tóc trắng phau phau tim bất thường


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)