Ta ở trong thôn làng
Người khen chẳng ai bằng
Hôm qua đến phố thị
Lại bị chó vây cùng
Người cười quần hơi chật
Kẻ chê áo quá chùng
Lấy đi mắt cú quạ
Chim sẻ nhảy ung dung


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)