Phóng ngựa qua hoang thành
Thành hoang buồn khách qua
Nhấp nhô tường luỹ cũ
Thấp thoáng mộ bia xưa
Cỏ bồng phô cảnh vắng
Cây rũ lặng thanh ba
Hỡi ơi xương cốt tục
Sổ tiên nào tên ta


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)