Cũng gọi đường Hàn Sơn
Mà không dấu ngựa xe
Miên man suối lớp lớp
Trùng điệp núi cheo leo
Bạt ngàn sương lệ cỏ
Bát ngát gió thông reo
Bất giác trong mê lộ
Hình hỏi ảnh đường theo


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)