Hàn Sơn có con sâu
Thân trắng mà đầu đen
Tay cầm hai tập sách
Đạo Đức từng quyển xem
Ở chẳng bày nồi bếp
Đi không mang áo quần
Luôn cầm trí tuệ kiếm
Chuyên diệt giặc ưu phiền


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)