Lẻ loi trăng rọi đỉnh Hàn Sơn
Chiếu cả không gian chẳng thấy gì
Riêng viên ngọc quý thiên nhiên ấy
Chôn trong ngũ uẩn giữa thân này


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)