Nơi chốn ta ngơi nghỉ
Khó nghĩ suy sâu dày
Chẳng gió mây tự động
Không sương bóng trúc dày
Nước khe đều đều chảy
Mây núi chợt tụ vây
Giữa am ngồi tĩnh lặng
Chợt thấy trời non Tây


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)