Chọn núi rừng về ẩn
Thiên Thai, nói đủ rồi
Vượn gào khói suối lạnh
Cổng cỏ gối chân đồi
Lá trúc thông phủ nhà
Ao đào theo suối ngàn
Việc đời đã bỏ hết
Hái rau qua năm tàn


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)