Leo dốc đường Hàn Sơn
Đường Hàn Sơn chẳng cùng
Suối dài đá ngổn ngang
Vực rộng cỏ mông lung
Không mưa rêu vẫn ướt
Chẳng gió tùng thường rung
Có ai vượt thế sự
Mây trắng đến ngồi chung


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)