Cuốn xoắn làn môi, bám lấy môi
Là đời ý nghĩa vượt trùng khơi
Tai ương thách thức hay rình rập
Nát bấy còn đâu lúc hiểu đời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016