Tháng đến, năm chồng lên một tuổi
Đời người ngắn quá tựa trăng vơi
Hoa mai rũ cánh giời thiên biến
Vạn thọ thơm mùi lại héo thôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016