Tập thơ Think about the poetic rhymes (NXB Thanh niên, 2000).