Thượng Đế xe duyên ta mới gặp
Một đời, một thịt sống trăm năm
Sao ai tâm cứ còn gian dối
Mỗi kẻ mỗi nơi vội khóc thầm?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017