Từng canh nghe lá thở
Tổ quốc gọi hằng giờ
Cố hương vẫn trăng sáng
Lòng ta còn gió mơ.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016