Canh khuya trăng toả sáng
Giấc sớm lá mơ màng
Quả tim dậy tình đến
Linh hồn chào gió sang.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016