Bao năm lửa loạn chiến trường xa
Súng đạn cày bừa giết giặc qua
Áo lính sờn vai không sợ chết
Hôm nay lặng lẽ với hoa nhà.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019