Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/12/2019 05:03

Living in the law of the Lord

Blessed is happiness for verybody living in the law of the Lord
Sinners are different from the righteous
God will be facilitated and life is blooming the fragrant flowers
In His eyes, the Lord is always taking care of them
The days and the nights are joy because of His great blessing
Like the rivers and oceans are flowing immensely
Lifestyle of good people is like the sparkling stars in the sky
They have got love and been ready to give it to anybody
So, their life will succeed like the bilions of the tree in the forest of God
The Spring is coming, honey and milk save for them
For they obey the Words of the Lord; but the wicked is not
Life of the wicked will be passed like the wind and to be sunk into the Fire of Hell
Their riche is the evil thing that the Lord hates and it is the disgusting thing
Wake up, wake up and wake up!
Time is passing swiftly
The day of the Lord is near
He will come to the world one more time and take the persons belong to Him
And the ones who not believe in Him will be died forever in the Hell
The fire will punish them lasting and lasting
Who those have the ears, listen to the Words of God in the Bible
Do not greed big wealth in this world, everything will be useless when Jesus Christ return to the Earth
It is happy, safe and glorious for the sons and daughters of God
Hallelujah, halleluja, halleluja! Amen.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Sống trong luật pháp của Chúa

Phước cho hạnh phúc vì mọi người sống trong luật pháp của Chúa
Kẻ tội lỗi khác với người công bình
Chúa sẽ tạo thuận lợi và cuộc sống đang nở những bông hoa thơm
Trong mắt của Ngài, Chúa luôn chăm sóc họ
Ngày và đêm là niềm vui vì phước lành vĩ đại của Ngài
Giống như những dòng sông và đại dương đang chảy vô cùng
Lối sống của những người tốt giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời
Họ đã có được tình yêu và sẵn sàng trao nó cho bất cứ ai
Vì vậy, cuộc sống của họ sẽ thành công như hàng tỷ cây trong rừng của Chúa
Mùa xuân đang đến, mật ong và sữa dành cho họ
Vì họ vâng lời Chúa; nhưng kẻ ác thì không
Cuộc sống của những kẻ độc ác sẽ trôi qua như gió và bị chìm vào Lửa địa ngục
Sự giàu có của họ là điều xấu xa mà Chúa ghét, và đó là điều kinh tởm
Thức dậy, thức dậy và thức dậy!
Thời gian trôi qua thật nhanh
Ngày của Chúa đã gần kề
Ngài sẽ đến thế giới thêm một lần nữa và đón những người thuộc về Ngài
Và những người không tin vào Ngài sẽ bị chết vĩnh viễn trong Địa ngục
Ngọn lửa sẽ trừng phạt họ lâu dài và lâu dài
Ai có tai, hãy nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh
Đừng tham lam của cải lớn trong thế giới này, mọi thứ sẽ trở nên vô dụng khi Chúa Jesus Christ trở lại Trái đất
Thật hạnh phúc, an toàn và vinh quang cho con trai và con gái của Chúa
Hallelujah, halleluja, halleluja! Amen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

活在耶和华的律法中

活在上主律法中的人幸福是有福的
罪人与义人不同
上帝将得到便利,生命将绽放芬芳的花朵
在他眼里,主一直在照顾他们
由于他的大福,白天和黑夜都是快乐的
就像河流和海洋在无限流动
好人的生活方式就像天空中闪闪发光的星星
他们已经有了爱,并准备将爱献给任何人
因此,他们的生活将像上帝森林中的树上的长牙一样成功
春天来了,蜂蜜和牛奶为他们省钱
因为他们听从耶和华的话。但是恶人不是
恶人的生命将像风一样流逝,沉入地狱之火
他们的财富是耶和华讨厌的邪恶,是恶心的
醒来,醒来,醒来!
时间过得很快
主的日子临近
他将再次来到世上,带走属于他的人
那些不相信他的人将永远死在地狱中
火将惩罚他们持久
那些有耳朵的人,听听圣经中上帝的话
不要贪婪这个世界上的大财富,当耶稣基督重返地球时,一切都将毫无用处
对上帝的儿女来说,这是快乐,安全和荣耀的
哈利路亚,哈利路亚,哈利路亚!阿们.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời